ANBI

De stichting Cappella Pratensis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor hebben donateurs toegang tot een aantrekkelijk regeling voor culturele instellingen: als u zich schriftelijk vastlegt om 5 jaar een gift te doen, dan kan die voor 125% worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen. Overigens is voor het donateurschap een aparte vriendenstichting opgericht, die eveneens de ANBI-status heeft.

ANBI voorwaarden
Om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen verwacht de Belastingdienst van alle ANBI-instellingen dat zij diverse gegevens openbaar maken via hun website.

Naam
Stichting Cappella Pratensis

Doelstelling
Het uitvoeren van de muziek van Josquin Desprez en tijdgenoten en het verrichten van alle verdere handelingen die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Fiscaal nummer
8101.99.816

Contactgegevens
Stichting Cappella Pratensis
Postbus 1882
5200 BW ‘s-Hertogenbosch
www.cappellapratensis.nl
info@cappellapratensis.nl
06-15489995 (Jan Willem Rodenburg, zakelijk leider)

Bestuurssamenstelling
Bert Brunninkhuis, voorzitter
Frits Hoeve, secretaris
Jan van Lith, penningmeester
Richard l’Ami
Jan Speelman

Statuten
De statuten van de stichting.

Beleidsplan
Het beleidsplan van Cappella Pratensis is omschreven in het beleidsplan.

Beloningsbeleid
Bestuursleden genieten geen beloning van de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Zangers ontvangen een honorarium per repetitie en per concert. De ensemble-coördinator krijgt per project betaald. Cappella Pratensis heeft voor 0,2 fte een artistiek leider aangesteld en voor 0,5 fte een zakelijk leider.

Jaarrrekening en jaarverslag
U kunt over alle activiteiten in de afgelopen jaren lezen in onderstaande documenten:

Cappella Pratensis – jaarrekening en jaarverslag 2019
Cappella Pratensis – jaarrekening en jaarverslag 2020
Cappella Pratensis – jaarrekening en jaarverslag 2021
Cappella Pratensis – jaarrekening en jaarverslag 2022

Reacties zijn gesloten.